فرم ثبت نام هفتمین نمایشگاه منسوجات اصفهان

  نام شرکت / متقاضی *
  متراژ درخواستی (متر مربع) *
  نام مدیرعامل *
  همراه مدیرعامل *
  مسئول نمایشگاه *
  شماره همراه مسئول *
  کد ملی مدیرعامل *
  کد پستی *
  کد اقتصادی *
  شناسه ملی شرکت *
  تلفن *
  دورنگار *
  پست الکترونیکی
  وب سایت
  استان
  * شهر
  نشانی دفتر مرکزی *
  زمینه فعالیت *

  فایل تصویرکارت ملی مدیرعامل *
  صفحه اول اساسنامه
  تصویر روزنامه رسمی *
  آگهی تغییرات یا کارت بازرگانی

  بالا